Pokyny pro autoty příspěvků do časopisu Památky středních Čech

1. Citace

2. Předávání podkladů a rozsahy

3. Autorské honoráře za příspěvky1. Citace

Redakce přijímá články, jejichž citace dodržují jeden ze způsobů označených A a B (připraveno s přihlédnutím k "ČSN ISO 690 (01 0197) - Bibliografické citace. Obsah, forma, struktura. Praha 1996"). Názvy časopisů a sborníků se nezkracují. Pro názornost připojujeme smyšlené příklady.

A) Tzv. historické citování

Text je opatřen poznámkami (čísly), k nimž se vážou citace pod čarou. Prosíme autory, aby nepoužívali systém automatických poznámek, ale pro označení poznámky v textu použili prosté číslo se závorkou, t. j: xxxxxxx16) xxxxxxx. Samotné poznámky pak napište jako jednotný celek na konci příspěvku. V poznámkách vyznačte kurzívou jméno autora. Bibliografická data jednoho titulu jsou oddělena čárkou. V případě odkazu na více prací je třeba oddělit jednotlivé citace středníkem. Pokud se v poznámkách bibliografický údaj opakuje, lze jej nahradit zkratkou o. c. s odkazem na poznámku, v níž je jeho plná verze. Doporučujeme uvádět název nakladatelství. Za názvem článku v periodiku a sborníku se píše čárka, za názvem monografie (před místem vydání) tečka.
Tento způsob vylučuje seznam literatury a pramenů za článkem, vše musí být uvedeno v poznámkách.

Poznámky pod čarou

1) J. Navrátil, K otázce poznámek pod čarou, Slovo a slovesnost 26, 1998, s. 15.
2) J. Uchytil, příbramské kostely. Praha: Academia 2001, s. 22–25.
3) A. Vychytal ed., Desková malba v Pobrdí. Sborník z XXVI. celostátní konference o deskové malbě, Příbram 1996.
4) J. Uchytil – A. Vychytal edd., Gotické šablony. Praha, v tisku.
5) J. Uchytil, o. c. v pozn. 2, s. 25.
6) A. Vychytal, Příbramská šablona v 15. století, in: J. Uchytil – A. Vychytal edd., Gotické šablony. Praha: Argo 2002, s. 55–84; J. Uchytil, Podbrdský nábytek, Zprávy památkové péče LXII, 2002, s. 25.


B) Tzv. přírodovědné citování

V textu je v závorce uveden odkaz na citovanou práci a příslušné konkrétní strany. Kompletní bibliografický údaj citované práce je podle abecedy uveden v soupisu pramenů a literatury za textem. Kurzíva je vyhrazena pro příjmení autora a rok vydání díla. V případě odkazu na víc publikací je třeba odkazy v závorce oddělit středníkem.
Tento způsob citování ve zvláště odůvodněných případech nevylučuje číslované poznámky, ovšem pouze s věcným obsahem.

1. Odkazy v textu

(Patočka 1977)
(Patočka 1977, 28)
(Patočková-Komenská 1998)
(Patočková-Komenská 1998, 53; Zápotocký – Beneš 1940, 18)
(Zápotocký 1945, obr. 26: 1; Beneš 1942, tab. XI: 5)

2. Soupis pramenů a literatury. Za prameny jsou pokládány tiskem nepublikované dokumenty (listiny, rukopis stavebně historického průzkumu, nálezová zpráva, korespondence apod.). Obvykle jsou opatřeny čj., popř. inv. či jiným číselným označením, a uloženy na příslušném místě. Tyto údaje je třeba přesně uvést.
V odkazech na literaturu je třeba odlišit monografie (tečka před místem vydání), články ve sbornících (název článku, in: název sborníku, místo vydání, strany) a články v časopisech (název článku, periodikum, stránky). Kurzíva je vyhrazena pro autory prací; jména editorů a redaktorů nejsou vyznačeny kurzívou.

Články v časopisech a sbornících
Zápotocký, K. 1945: Nález římského architrávu v Pečkách, Průzkumy památek VI/1, 25–34.
Zápotocký, K. – Beneš, I. 1938: Hrad neznámého typu v Praze, in: Dějiny staveb 2, Plzeň, 16–25.
Beneš, I. et al. 1972: Objev ztracené fresky, Umění 56, v tisku.
Beneš, I. et al. v tisku: K poznání díla J. J. Bendla, in: J. Poříz ed., Sborník k dílu J. J. Bendla, Praha.

Monografie, sborníky
Beneš, I. 1975: Sgrafita na Osoblažsku. Opava.
Benešovský, K. 1982: Želvy na Opavsku. Praha: Academia.
Zápotocký, K. 1991 ed.: Renesance na Opavsku. Opava.
Zápotocký, K. – Benešovský, K. 1995 edd.: Krkonošská flóra. Opera Musei Trutnoviensis XVI. Trutnov.
2. Předávání podkladů a rozsah příspěvků

Text je nutné předat v elektronické podobě (CD, e-mail) a v jednom výtisku v normalizované podobě. Přijímány jsou rukopisy v textovém formátu Word (doc, rtf).
1 rukopisná strana = 1800 znaků včetně mezer, 60 úhozů / 30 řádek; (např. písmo Courier, velikost 12 bodů, řádkování 1,5)
Jména a názvy v celém textu shodně.
Zkratky při prvním použití vypsat. V citaci literatury místo vydání v originále.
Neodsazovat začátky odstavců (ani tabulátory ani mezerami). Znakem pro další odstavec je enter na konci odstavce, proto enterem ukončovat výhradně odstavce.
Nepoužívat dělení slov.
Mezera – mezi slovy je vždy jen jedna. Po zkratce či řadové číslici s tečkou následuje vždy mezera: čp. 518, 9. století
Závorky a uvozovky se píší těsně u slova uvnitř závorky či uvozovek: slovo (slovo) "slovo".
Rozlišovat krátkou pomlčku a spojovník. Pomlčka není spojovník.
Pomlčka (krátká) – s mezerou před i za: slovo – slovo (slovo mezera pomlčka mezera slovo).
Ale: u intervalů (stránek, roků, mezi daty) mezery u pomlčky nejsou číslo–číslo (číslo pomlčka číslo) (1257–1306; 1. srpna–1. září). Spojovník se píše bez mezer vždy: pochybujeme-li.
U názvů správních celků se nepoužívá pomlčka, ale spojovník: Praha-Vršovice, Praha 4-Krč.
 
  Formální požadavky na články

   Součásti příspěvku:
   - Stať + název statě
   - Poznámkový aparát dle pokynů pro citace
   - Seznam a popis obrázků
   - Podklad pro cizojazyčné resumé (důraz na výsledky)
   - Obrázky
   - Údaje o autorech (zaměstnavatel, po přijetí k publikování také r. č., účet a bydliště)
   - Eventuálně návaznost na výzkumný projekt
   - Klíčová slova

Rozsah:
Studie, 5–25 normostran (včetně pozn. aparátu), cca 5–35 obrázků a plánů
Materiálie – 4  strany a více, 1–10 obrázků a plánů
Vyšší počet stran a obrazová a plánové dokumentace je vždy nutné dojednat s redakcí, ta po doporučení red. radou a lektorských posudcích určí optimální počet.

Autoři odpovídají za věcnou správnost příspěvků a za zajištění autorských a reprodukčních práv k ilustracím.3. Autorské honoráře

1. Výše autorského honoráře závisí na rozsahu textu a množství grafických příloh.
2. Jednotkou pro stanovení rozsahu textu je 1 normostrana, tedy standardizovaná strana textu o délce 1800 znaků.
3. Za příspěvek otištěný v časopise přísluší jeho autorovi/autorům honorář ve výši:
a) 120 Kcˇ za 1 normostranu textu odborné stateˇ,
b) 50 Kč za 1 původní fotografii,
c) 80 Kč za 1 původní kresbu,
d) 50 za převzaté foto a jiné reprodukce
d) 200 Kč za 1 normostranu textu překladu resumé (zpravidla do německého jazyka),
e) 300 Kč za původní fotografii na zadní a poslední stranu obálky časopisu.


Příspěvky do časopisu Památky středních Čech za autorská díla podle § 27 Zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (Autorský zákon).
Zdanění těchto příspěvků se řídí ustanoveními §7 a §36 Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Vysvětlení a komentář k těmto ustanovením a ustanovením souvisejícím lze nalézt např. zde.
Pokyny pro autory ke stažení ve formátu pdf jsou zde.