Jan Kypta, Jiří Marounek, Zdeněk Neustupný
Nedatované hradiště na vrchu Zavírce (k. ú. Obecnice) v Brdech – Případ nápravy chybného upuštění od památkové ochrany


Památky středních Čech 2018/32, str: 1–10
Rubrika: Studie

Odkaz pro citaci: http://www.pamatkysc.cz/clanek?ID=120

Ve středočeské vrchovině Brdy se západně od města Příbrami nachází vrch Zavírka s pozůstatky prozatím blíže nedatovaného hradiště. Předkládaný článek poprvé přináší podrobný plán lokality.Absence této dokumentace zapříčinila třicetileté vyřazení lokality ze seznamu státem chráněných památek. Důvodem malého zájmu badatelů o památku byla i ta skutečnost, že vrch Zavírka byl dlouhodobě zahrnut do vojenského újezdu, zrušeného teprve na přelomu let 2015 a 2016. Hradiště je v terénu dobře patrné díky rozvalinám obvodové fortifikace v podobě kamenného valu. Podle této formy fortifikace lze hradiště orientačně datovat buď do mladší až pozdní doby bronzové, anebo do pozdní doby halštatské.