Obsah čísla 1/2016

Číslo vyšlo 30. 3. 2016.


Editorial

Vojtěch Láska, Jubileum časopisu. str. 1–2.
V poslední době snad neuplyne měsíc, kdy bychom si nepřipomínali různá jubilea a výročí. Jedno výročí je však významné zvláště pro nás. Je to třicet let od vydání prvního čísla časopisu Památky středních Čech. Třicetileté výročí tu není pouhým abstraktním symbolem plynutí času, ani pouhou vzpomínkou na uplynulou událost, nýbrž časovým úsekem, který se před námi představuje jako ucelené dílo, vytvářené plynule po celé tři... [PŘÍLOHY] [DETAIL]

Studie

Pavel Kroupa, Ke slohu tří gotických portálů z druhé poloviny 13. století. str. 3–12.
Obsahem této statě je úvaha o některých slohových souvislostech tří českých monumentálních portálů ze druhé poloviny 13. století. Dva z nich jsou ve středních Čechách, třetí je ve východních Čechách. Jedná se o severní portál v Hradišti nad Jizerou, o severní portál kostela sv. Bartoloměje v Kolíně nad Labem a o západní portál klášterního kostela v Polici nad Metují. Významným znakem spojujícím všechny tři studované... [DETAIL]
Alena Nachtmannová, Vladislav Razím, Záchrana a konzervace hradu Krakovce v první polovině 20. století. str. 13–34.
Článek vychází z podrobné archivní rešerše zaměřené na průběh záchrany a konzervace zříceniny hradu Krakovce (okres Rakovník) v průběhu 1. poloviny 20. století. Krakovec představuje jednu z nejvýznamnějších architektonických památek doby předhusitské v Čechách. Hrad byl vystavěn v 80. letech 14. století předním dvořanem krále Václava IV. Jírou z Roztok, stavbu nejspíše realizovala dvorská stavební huť.
Čtyřkřídlá dvoupatrová stavba...
[DETAIL]
Jaroslav Horáček, Jubileum Františka X. Beneše – Průkopník památkové péče v Čechách a jeho konzervátorské aktivity v klášteře v Sedlci u Kutné Hory. str. 35–42.
Předkládaný příspěvek se zabývá doposud málo známou postavou konzervátora Františka X. Beneše (1816–1888), jehož dvousté jubileum od narození si v letošním roce připomínáme. Beneš náleží do první generace konzervátorů Ústřední komise pro zachování a zkoumání stavebních památek ve Vídni, jmenovaných v průběhu let 1854–1855. Počátky Benešova zájmu o historii a pamětihodnosti však krystalizovaly již v druhé polovině 40. let při... [DETAIL]
Jan Kypta, Alena Nachtmannová, Jan Veselý, Obytná budova s renesančním jádrem v areálu tzv. starého zámku ve Voticích. str. 43–60.
Autoři článku podrobně prezentují výsledky stavebněhistorického průzkumu obytné budovy v areálu tzv. starého zámku v městečku Votice na jihu Středočeského kraje (okres Benešov). Paralelně byla provedena i rešerše písemných pramenů. Areál zámku do poloviny 18. století plnil roli trvalého vrchnostenského sídla. Osudovým byl velký požár roku 1746. Ačkoli byl areál poté stavebně obnoven, už nikdy nesloužil jako sídlo vrchnosti. Vlastní zámek byl... [DETAIL]

Materiálie

Jan Kypta, Filip Laval, Jiří Marounek, Zdeněk Neustupný, Raně středověké hradiště u Dojetřic v Posázaví – Digitální model terénu v praxi památkové péče. str. 61–67.
Na příkladu raně středověkého hradiště u Dojetřic (okres Benešov, Středočeský kraj) lze dobře ukázat limity dosavadní ochrany takových archeologických lokalit, které byly sice zaneseny do Ústředního seznamu kulturních památek, ale po řadu desetiletí chybělo jejich přesné polohopisné zaměření. Prostorové vymezení předmětu ochrany tedy bylo nutně orientační. Autoři článku proto pořídili podrobný celkový plán lokality na základě... [DETAIL]

Recenze

Recenze. str. 68–71 [DETAIL]

Kronika

Kronika. str. 72 [DETAIL]

Výběr čísla:

Rok: 2017. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2016. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2015. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2014. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2013. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |
Rok: 2012. Čísla: 1 | 2 | Rocenka |