Obsahy časopisu
Památky středních Čech, ročník 31 (2017)

Číslo 1 [DETAIL]


Studie

Jan Kypta, Filip Laval, Jiří Marounek, Zdeněk Neustupný, Středověká sídla v prostoru Velkého a Malého Blaníku. str. 1–11.
Hora Blaník (střední Čechy, okres Benešov) patří k význačným lokalitám česné národní mytologie. Podle legendy by mělo v jejím nitru dřímat vojsko rytířů, kteří Čechům... [DETAIL]
Jan Kypta, Jan Veselý, K stavebnímu vývoji tzv. dolního zámku a severního parkánu hradu Českého Šternberka. str. 12–29.
Dodnes obydlený hrad Český Šternberk zaujímá temeno úzké skalnaté ostrožny nad řekou Sázavou (střední Čechy; okres Benešov). Byl založen ve 13. století a poté prošel... [DETAIL]
Hana Prixová Dvorská, Architektonické souvislosti renesančního kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Hospozíně. str. 30–44.
Na přelomu 16. a 17. století vznikla ve středních Čechách zajímavá skupinka renesančních sakrálních staveb, které se v několika ohledech vymykají místní soudobé produkci. Jedná... [DETAIL]
Jaroslav Horáček, Starý kostel sv. Petra Pavla v Čestíně a jeho zánik ve světle archivní korespondence. str. 45–52.
Starý románský kostel sv. Petra a Pavla v Čestíně nedaleko Uhlířských Janovic (nyní okres Kutná Hora) se v padesátých letech 19. století nacházel ve špatném stavu: základy... [DETAIL]

Materiálie

Alfréd Schubert, O kolínské a kouřimské chodníkové mozaice. str. 53–64.
Autor v úvodu konstatuje, že starší venkovní dlažby jsou významnou, doposud nedoceněnou součástí památkového fondu. Ve svém příspěvku se věnuje specifickému způsobu výdlažby... [DETAIL]

Zprávy

Dita Roubíčková, Nové národní kulturní památky Středočeského kraje. str. 65–67.
V pondělí 20. 2. 2017 na svém zasedání vláda ČR schválila návrh MK ČR na prohlášení 15 nemovitých kulturních památek za národní kulturní památku. Středočeský kraj si tímto... [DETAIL]

Kronika

Ladislav Špaček, Zdenka Poliačiková, In memoriam ing. Zdeňky Mladé. str. 68 [DETAIL]

Číslo 2 [DETAIL]


Studie

Petr Gláser, Ludmila Maděrová, Zdeněk Štaffen, Problematika péče o (barokní) památky z pojizerského pískovce. str. 1–19.
Příspěvek se věnuje problematice kamenosochařských barokních památek, provedených z pojizerského pískovce, tedy soch na Mladoboleslavsku.
Po nastínění geologické situace a...
[DETAIL]
Jindřich Nusek, Budování a původní podoba Čínského pavilonu ve Vlašimi. str. 20–26.
Rešeršně založený text přibližuje průběh výstavby a výzdoby Čínského pavilonu ve vlašimském parku v letech 1780–1783. Prvně uvádí autora projektu (Philipa Aignera) i autora... [DETAIL]
Šárka Kolářová, Historické saně v podobě lva ze zámku Březnice. str. 27–38.
Historické saně z březnického zámku spadají do málo početné typologické skupiny středoevropských barokních slavnostních figurálních saní, pro které se ujal výraz... [DETAIL]

Materiálie

Viktor Kovařík, Pavel Zahradník, Tři zaniklé barokní sochařské památky na Kladensku a Slánsku – Slaný, Zvoleněves, Koleč. str. 39–54.
Článek pojednává o třech zaniklých či jen torzálně dochovaných a v průběhu 17. a 18. století tolik populárních barokních sochařských monumentálních památek typu... [DETAIL]
Eva Vyletová, Dvě podoby výklenkové kaple v Horní Rokyté. str. 55–59.
Památky drobné sakrální architektury, které jsou důležitou součástí obrazu české krajiny, stojí z hlediska průzkumů spíše na okraji zájmu. Více pozornosti jim bylo v poslední... [DETAIL]

Zprávy

Eva Volfová, Zateplování exteriérů historických budov – vyjádření památkové garantky. str. 60–62.
Dodatečné zateplování budov, a to zejména exteriérové, je obecně vnímáno jako poměrně kontroverzní problematika. Zvláště k dodatečnému zateplování fasád historických budov... [DETAIL]

Číslo Rocenka [DETAIL]


Ročenka

Ročenka za rok 2016. str. 1–128 [PŘÍLOHY] [DETAIL]Památky středních Čech, ročník 30 (2016)

Číslo 1 [DETAIL]


Editorial

Vojtěch Láska, Jubileum časopisu. str. 1–2.
V poslední době snad neuplyne měsíc, kdy bychom si nepřipomínali různá jubilea a výročí. Jedno výročí je však významné zvláště pro nás. Je to třicet let od vydání... [PŘÍLOHY] [DETAIL]

Studie

Pavel Kroupa, Ke slohu tří gotických portálů z druhé poloviny 13. století. str. 3–12.
Obsahem této statě je úvaha o některých slohových souvislostech tří českých monumentálních portálů ze druhé poloviny 13. století. Dva z nich jsou ve středních Čechách,... [DETAIL]
Alena Nachtmannová, Vladislav Razím, Záchrana a konzervace hradu Krakovce v první polovině 20. století. str. 13–34.
Článek vychází z podrobné archivní rešerše zaměřené na průběh záchrany a konzervace zříceniny hradu Krakovce (okres Rakovník) v průběhu 1. poloviny 20. století. Krakovec... [DETAIL]
Jaroslav Horáček, Jubileum Františka X. Beneše – Průkopník památkové péče v Čechách a jeho konzervátorské aktivity v klášteře v Sedlci u Kutné Hory. str. 35–42.
Předkládaný příspěvek se zabývá doposud málo známou postavou konzervátora Františka X. Beneše (1816–1888), jehož dvousté jubileum od narození si v letošním roce... [DETAIL]
Jan Kypta, Alena Nachtmannová, Jan Veselý, Obytná budova s renesančním jádrem v areálu tzv. starého zámku ve Voticích. str. 43–60.
Autoři článku podrobně prezentují výsledky stavebněhistorického průzkumu obytné budovy v areálu tzv. starého zámku v městečku Votice na jihu Středočeského kraje (okres Benešov).... [DETAIL]

Materiálie

Jan Kypta, Filip Laval, Jiří Marounek, Zdeněk Neustupný, Raně středověké hradiště u Dojetřic v Posázaví – Digitální model terénu v praxi památkové péče. str. 61–67.
Na příkladu raně středověkého hradiště u Dojetřic (okres Benešov, Středočeský kraj) lze dobře ukázat limity dosavadní ochrany takových archeologických lokalit, které byly sice... [DETAIL]

Recenze

Recenze. str. 68–71 [DETAIL]

Kronika

Kronika. str. 72 [DETAIL]

Číslo 2 [DETAIL]


Studie

Jan Kypta, Jan Veselý, Středověká architektura kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neustupově. str. 1–17.
V jádru románský farní kostel v obci Neustupov (střední Čechy, okres Benešov) prošel složitým stavebním vývojem; předkládaný článek se zaměřuje pouze na dvě nejstarší... [DETAIL]
Michaela Ramešová, Renesanční portály kostelů v Chrudimi a Čáslavi. str. 18–36.
Příspěvek představuje výsledky dokumentace portálu kostela sv. Kateřiny v Chrudimi a sv. Petra a Pavla v Čáslavi řazených k širšímu okruhu děl portálové architektury, jež... [DETAIL]
Viktor Kovařík, Pavel Zahradník, Mariánský sloup na Palackého náměstí v Hořovicích, k jeho historii, transferům a peripetiím oprav i restaurování v minulosti. str. 37–51.
Článek pojednává o jedné z nemnoha v průběhu 17. a 18. století tolik populárních sochařských monumentálních památek typu mariánských a trojičních sloupů na území Berounska,... [DETAIL]

Materiálie

Jan Kypta, Alena Nachtmannová, Zdeněk Neustupný, Zaniklá středověká a raně novověká vesnice Janovice na Černokostelecku. str. 52–58.
Výzkum vesnického osídlení v širším okolí Kostelce nad Černými lesy (okres Kolín) představuje jeden z mezníků české archeologie pozdního středověku. V 60.–70. letech... [DETAIL]
Jan Fiřt, Jan Dienstbier, Nástěnné malby v kostele sv. Havla na Zbraslavi. str. 59–64.
Příspěvek se věnuje souvislostem pozoruhodných maleb, které se dochovaly v kostele sv. Havla na Zbraslavi. Malby vymalované na západní stěně lodi kostela dosavadní bádání vesměs... [DETAIL]
Hanka Müllerová, Dokumentace lidových staveb v díle Barbory Hoblové. str. 65–92.
Barbora Hoblová (1852–1923) se věnovala široce zaměřeným národopisným výzkumům na Mladoboleslavsku a sociální a osvětově emancipační práci v ženském hnutí. Při... [DETAIL]
Stanislav Plešmíd, Karel Foud, Okna roubeného lidového domu na Zbirožsku a Křivoklátsku v proměnách času. str. 93–101.
Okno je nedílnou součástí architektury, lidové, městské, vrchnostenské, sakrální, technické a jiné. Vzniká jako produkt prvoplánového návrhu objektu, jako jeden z prvních... [DETAIL]

Recenze

Kateřina Adamcová, Jakub Ďoubal, Kamenné památky Kutné Hory: Restaurování a péče o sochařská díla. Litomyšl 2015, ISBN 978-80-7395-905-0. str. 102–103 [DETAIL]

Zprávy

Dita Roubíčková, Vladimír Rišlink, Středočeské památky a cena Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro v roce 2016. str. 104–105.
Za rok 2015 byla z oblasti středních Čech vybrána do třetího ročníku Ceny NPÚ realizace památkové obnovy, která z hlediska péče o kulturní dědictví představuje nejen... [DETAIL]

Kronika

Vzpomínka na Jindřicha Rineše. str. 106 [DETAIL]

Bibliografie

Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2015). str. 107–112 [DETAIL]

Číslo Rocenka [DETAIL]


Ročenka

Ročenka ÚOP SČ za rok 2015. str. 1–112 [PŘÍLOHY] [DETAIL]Památky středních Čech, ročník 29 (2015)

Číslo 1 [DETAIL]


Studie

Kateřina Adamcová, Sochy na ohradní zdi kostela sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem, aneb „Když podstavce vyprávějí…“. str. 1–15.
Sochy na ohradní zdi kostela sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem patří společně se sochařskou výzdobou zdejší zámecké zahrady nejen k nejpozoruhodnějším sochařským souborům z... [DETAIL]
Dana Linhartová, Ke stavební historii Městského divadla v Mladé Boleslavi. str. 16–34.
Článek představuje pozoruhodnou architekturu mladoboleslavského divadla a také zveřejnění nejvýznamnějších návrhů a následné osvětlení vývojových peripetií, kterými prošla... [DETAIL]
Petra Medříková, Život šlechtických rodin ve světle fotografií ze zámků Žleby a Slatiňany Auerspergové – Trauttmansdorffové – Batthyanyové. str. 35–49.
Článek se zabývá portrétními fotografiemi ze sbírek zámků Slatiňany a Žleby, které patřily ve sledovaném období Auerspergům a poté krátce Trauttmasdorffům. Sleduje zastoupení... [DETAIL]

Materiálie

Marian Krucký, Jan Kypta, Jan Veselý, Středověký stavební vývoj kostela sv. Jiří na hradišti Libušíně Dodatek k soupisům románské architektury. str. 50–61.
Kostel sv. Jiří dnes stojí samostatně uprostřed akropole velkého raně středověkého hradiště Libušín, situovaného na vyvýšené ostrožně (okres Kladno, střední Čechy).... [DETAIL]
Vratislav Ryšavý, Příspěvek ke stavebním dějinám zámku Nové Mitrovice u Přestavlk. str. 62–66.
Barokní zámek u Přestavlk (okres Benešov), zvaný tradičně Nové Mitrovice, který podle dosavadních údajů z literatury měl být dostavěn v roce 1736, byl podle jednoho zápisu z matriky... [DETAIL]

Recenze

Recenze. str. 67–68 [DETAIL]

Číslo 2 [DETAIL]


Studie

Milena Hauserová, Jitka Poláková, Martin Stočes a kol., Kostel v Aldašíně. str. 1–19.
Porozumění příběhu, který se skrývá ve výpovědi historických staveb, je jednou ze součástí výuky stavebněhistorického průzkumu na fakultě architektury ČVUT. Výuka... [DETAIL]
Jiří Kupka, Věra Kučová, Historická kulturní krajina Osovska. str. 20–33.
Krajinná památková zóna Osovsko byla vyhlášena v roce 1996 k ochraně enklávy organicky vyvinuté harmonické kulturní krajiny se zbytky historicky vzniklých krajinářských úprav... [DETAIL]
Jan Pešta, Eliška Nová, Zámecké sídlo v Osově. str. 34–53.
Mezi zajímavá, avšak poměrně málo známá barokní zámecká sídla středních Čech patří Osov na Berounsku. Zámek barokního původu byl naposledy upraven Václavem Palivcem ve 30.... [DETAIL]
Jan Kypta, Jan Veselý, Filip Laval, Zdeněk Neustupný, Barokní sýpka s renesančním jádrem v hospodářském dvoře v Olbramovicích. str. 54–68.
Článek je věnován stavebnímu vývoji barokní sýpky v areálu vrchnostenského hospodářské dvora v Olbramovicích (okres Benešov, střední Čechy). Dvoupodlažní zděná sýpka... [DETAIL]
Petra Medříková, Portréty Auerspergů na zámcích Žleby a Slatiňany. str. 69–80.
Článek se zabývá portréty Auerspergů ze sbírek zámků Slatiňany a Žleby. Zaměřuje se na portréty z obou zámků jako na celek reprezentující jeden konkrétní rod; uvádí... [DETAIL]

Materiálie

Martin Hůrka, Tvrz v Horoušanech. str. 81–86.
Na základě nově objevených pramenů se podařilo prokázat existenci středověké tvrze v obci Horoušany (okres Praha-východ). Nejstarší známá zmínka o tvrzi se váže k roku 1636. V... [DETAIL]
Vratislav Ryšavý, Nové poznatky ke stavbě zámku v Jemništi. str. 87–88.
Počátek stavby barokního zámku v Jemništi bude prakticky jistě pozdější než údaje v dosavadní literatuře (naposled 1715–1725), nejdříve až k roku 1717, kdy panství získal hrabě... [DETAIL]

Zprávy

Martin Hůrka, Vyšehořovický most z roku 1836 zbořen. str. 89–90.
Loňského roku byl v Památkách středních Čech publikován naléhavý příspěvek upozorňující na kamenný dvouobloukový most z roku 1836 ležící u Vyšehořovic na potoce Výmola,... [DETAIL]

Bibliografie

Dita Roubíčková (ed.) Zdeněk Dragoun Blanka Kynčlová Olga Laniarová Zuzana Stádníková, Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2014). str. 94–100 [DETAIL]

Číslo Rocenka [DETAIL]


Ročenka

Ročenka ÚOP SČ za rok 2014. str. 1–116 [PŘÍLOHY] [DETAIL]Památky středních Čech, ročník 28 (2014)

Číslo 1 [DETAIL]


Studie

Karel Kibic ml., Vladimír Jakub Mrvík, Průzkum kostela sv. Václava v Přistoupimi. str. 1–18.
Příspěvek informuje o průzkumu kostela sv. Václava v Přistoupimi, zpracovaného při příležitosti opravy fasád. Kostel byl považován za novostavbu z konce 17. století, ovšem odkryté... [DETAIL]
Jan Kypta, Filip Laval, Zdeněk Neustupný, Archeologický výzkum kostela sv. Václava v Přistoupimi u Českého Brodu. str. 19–24.
Výsledky archeologického výzkumu se shodují se závěry souběžně realizovaného průzkumu fasád. V roce 2012 byly podél celého obvodu kostela vyhloubeny široké rýhy pro uložení... [DETAIL]
Jan Žižka, O klášteře augustiniánů poustevníků Svaté Dobrotivé v Zaječově. str. 25–26.
Následující článek Pavla Zahradníka je vynikajícím a zásadním podkladem pro provedení a vyhodnocení vlastního průzkumu klášterních staveb. Autor vytěžil maximum pramenů, které... [DETAIL]
Pavel Zahradník, Stavební a historický vývoj kláštera řádu augustiniánů poustevníků ve Svaté Dobrotivé. str. 27–52.
Článek se zabývá stavebním a historickým vývojem kláštera řádu augustiniánů poustevníků na Ostrově (později zvaném u Svaté Dobrotivé), kterému dosud nebyla v historické ani... [DETAIL]

Materiálie

Jan Kypta, Zdeněk Neustupný, Jan Veselý, K stavebnímu vývoji severního parkánu hradu Českého Šternberka. str. 53–63.
V roce 2007 proběhl drobný záchranný archeologický výzkum v severním paráku hradu. Nalezeno bylo zdivo středověké parkánové hradby, které dokládá že původně byl parkán na této... [DETAIL]
Eva Vyletová, Obnova zámeckého areálu v Benátkách nad Jizerou. str. 64–69.
Článek pojednává o obnově zámeckého areálu v Benátkách nad Jizerou. Pozornost byla zaměřena na vybrané objekty, jejichž obnova probíhala v posledním desetiletí. Na příkladech... [DETAIL]
Ludmila Maděrová, Lapidárium v Benátkách nad Jizerou. str. 70–74.
Lapidárium shromažďuje sochy, které díky špatnému stavu již nebylo možné ponechat v exteriéru. Pocházejí až na několik výjimek z areálu zámku v Benátkách nad Jizerou a ve... [DETAIL]
Martin Hůrka, Kamenný most u Vyšehořovic. str. 75–78.
Současná zvýšená pozornost vyšehořovickému mostu přes Výmolu ležícímu na silnici Vyšehořovice-Vykáň byla vyvolána jeho akutním ohrožením. V brzké době má být zbořen a... [DETAIL]

Kronika

Milena Hauserová, Jak ho znám – Janu Žižkovi k šedesátinám. str. 79 [DETAIL]

Recenze

Květa Křížová, Sršeň Lubomír: Malované drobné portréty, sbírka oddělení starších českých dějin Národního muzea . str. 80 [DETAIL]

Číslo 2 [DETAIL]


Studie

Jan Veselý, Jan Kypta, Eliška Nová, Obytná budova děkanství v Hořovicích. str. 1–14.
Městečko Hořovice se nachází ve středních Čechách (okres Beroun). Zdejší budova děkanství vyhořela v roce 2006 a od té doby se mění ve zříceninu. Průzkum domu (2006–2013)... [DETAIL]
Martin Šanda, Renesanční podoba zámku ve Mšeci. str. 15–24.
Zámek Mšec (Kornhaus) se nachází na okraji stejnojmenného městečka v okrese Rakovník. Zdánlivě dosti nezajímavý objekt poněkud překvapivě prodělal v minulosti několik dosti... [DETAIL]

Materiálie

Šárka Kolářová, Kolekce barokních saní v tzv. Královnině křídle na hradě Křivoklátě
Poznámky k typologii a provenienci historických saní z českých a moravských šlechtických sbírek
. str. 35–45.
Článek poprvé představuje v odborné literatuře kolekci barokních saní, která je představená veřejnosti v tzv. Královnině křídle na hradě Křivoklátě. Kolekce představuje... [DETAIL]
Eva Stará, Křtitelnice ve Svatém Janu. str. 46–48.
V kostele sv. Jana Nepomuckého ve Svatém Janu, obci nedaleko Sedlčan se nalézá cínová křtitelnice netypického tvaru. Jde o nádobu vyrobenou mezi léty 1706–1720 pražským novoměstským... [DETAIL]
Vratislav Ryšavý, Lovecký zámeček Huber. str. 49–51.
Obora byla zřizována na tehdejším černínském petrohradském panství od roku 1657 až do roku 1666, kdy měla být postavena vjezdní brána od tehdejšího černínského stavitela Marcella... [DETAIL]
Irena Blažková, Benzínová pumpa v Milíně. str. 52–55.
Benzínová pumpa v Milíně je drobnou technickou památkou, dokládající vývoj automobilismu v českých zemích. Nezanedbatelná je i její architektonická hodnota, je zřejmé, že jde o... [DETAIL]

Kronika

Kronika. str. 56–57 [DETAIL]

Recenze

Recenze. str. 58 [DETAIL]

Bibliografie

Dita Roubíčková (ed.), Zdeněk Dragoun, Linda Hajžmanová, Blanka Kynčlová Olga Laniarová, Zuzana Stádníková, Zuzana Vařeková, Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2013). str. 59–68 [DETAIL]

Číslo Rocenka [DETAIL]


Ročenka

Ročenka ÚOP SČ za rok 2013. str. 1–104 [PŘÍLOHY] [DETAIL]Památky středních Čech, ročník 27 (2013)

Číslo 1 [DETAIL]


Studie

A. Nachtmannová – V. Razím, Zánik kostela v Milostíně a jeho vzkaz dnešku. str. 0 [DETAIL]
D. Primusová – J. Žižka, Z oprav památek na Benešovsku. str. 0 [DETAIL]
L. Gottfried, Sto let hledání „ducha Karlštejna“. str. 0 [DETAIL]
Naďa Kubů, Průvodce po hradních expozicích na Karlštejně. Připomenutí památných exponátů v hradních prostorách do roku 1945. str. 0 [DETAIL]

Materiálie

V. Storm, Karlštejn v představách Břetislava Štorma. str. 0 [DETAIL]
B. Štorm, Úpravy Císařského paláce na Karlštejně. str. 0 [DETAIL]
M. Jančo, Příběh prezentace tzv. ložnice Karla IV. na Karlštejně (1898–1960). str. 0 [DETAIL]
M. Jančo, Zpráva o prohlídce hradu Karlštejna pracovníky památkové péče v roce 1959. str. 0 [DETAIL]
J. Tichá, Vzkříšení sklářské huti v Sázavě – I. část. str. 0 [DETAIL]
V. Dolínek, Lovecké pistole – doklady ze sbírek zámku Mnichovo Hradiště. str. 0 [DETAIL]

Číslo 2 [DETAIL]


Studie

Jitka Císařová, Rané realizace Kamila Hilberta – kostely sv. Štěpána v Kouřimi a sv. Petra a Pavla v Čáslavi. str. 1–6 [DETAIL]

Materiálie

Václav Hájek, Vladimír Jakub Mrvík, Průzkum bývalé tvrze v Bylanech. str. 7–18 [DETAIL]
Ondřej Drlík, Umělecká štuková výzdoba zámku v Louňovicích pod Blaníkem. str. 19–24 [DETAIL]
Jindřich Nusek, Zámek a město Vlašim na auerspergském plánu kolem roku 1754. str. 25–29 [DETAIL]
Jana Tichá, Vzkříšení sázavské sklárny Kavalierů – huti František (II. část). str. 28–30 [DETAIL]
Naďa Kubů, Průvodce po hradních expozicích na hradě Karlštejně II
Prezentace interiérů hradu po druhé světové válce
. str. 31–41 [DETAIL]
Vladislav Razím, Ze stavebněhistorických průzkumů archivu NPÚ ÚOP středních Čech v Praze (3. část). str. 42 [DETAIL]
Olga Novosadová, Jan Muk, Hrad Krakovec. str. 43–60 [DETAIL]

Recenze

Recenze. str. 61 [DETAIL]

Zprávy

Zprávy. str. 62–63 [DETAIL]

Bibliografie

Zdeněk Dragoun, Václava Horčáková, Blanka Kynčlová, Hana Martinková, Zuzana Stádníková, Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2012). str. 64–72 [DETAIL]

Číslo Rocenka [DETAIL]


Ročenka

Ročenka za rok 2012. str. 1–148 [PŘÍLOHY] [DETAIL]Památky středních Čech, ročník 26 (2012)

Číslo 1 [DETAIL]


Materiálie

Jan Žižka, Myslivna čp. 19 v Horušicích – nedokončený dvůr sedleckého kláštera. str. 1–11 [DETAIL]
Petra Načeradská, K historii bývalé myslivny v Horušicích. str. 12–17 [DETAIL]
Vratislav Ryšavý, Další možná interpretace stavebního vývoje tzv. Nového zámku v Hořovicích. str. 18–29 [DETAIL]
Jiří Adamovič, Alfréd Schubert:, Historie zapsaná do skal – cesty zasekané do pískovcových skal v oblasti mezi Mšenem a Vidimí. str. 27–38 [DETAIL]
Alexandra Burešová, Obnovy fasád měšťanských domů severovýchodní strany náměstí Míru v Mělníku. str. 39–43 [DETAIL]
Jindřich Nusek, K architektonickým fragmentům z Vlašimi a Chotýšan. str. 47–49 [DETAIL]
Vladislav Razím, Zničené kostely severních Čech 1945-1989 aneb memento a dlouhé stíny minulosti. str. 50–59 [DETAIL]
Pavel Kroupa, Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí 1/2011 (rec.). str. 60 [DETAIL]

Číslo 2 [DETAIL]


Materiálie

Ernest Fábik, Poslední roubené vesnické stavby na severním Benešovsku. str. 1–15 [DETAIL]
Petr Mandažiev, Vedlejší objekt (čp. 58) při Místodržitelském letohrádku a některé další stavby v pražské Stromovce. str. 16–31 [DETAIL]
Jana Svobodová, Železniční most Žampach poblíž Jílového u Prahy Technická památka a její obnova. str. 32–38 [DETAIL]
Vratislav Ryšavý, Původní plány pozdně barokní fary v Jesenici. str. 39–40 [DETAIL]
Jan Žižka, Ze stavebněhistorických průzkumů archivu NPÚ ÚOP středních Čech v Praze. str. 41 [DETAIL]
Olga Novosadová, Mojmír Horyna, Hořovice, Státní Zámek. str. 42–54 [DETAIL]
Jan Žižka, Několik poznámek k podobě „Nového“ zámku v Hořovicích. str. 55–64 [DETAIL]
Zdeněk Dragoun, Václava Horčáková, Blanka Kynčlová, Hana Martinková, Zuzana Stádníková, Pavlína Tejnecká, Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2011). str. 65–72 [DETAIL]

Číslo Rocenka [DETAIL]


Ročenka

Ročenka za rok 2011. str. 1–152 [PŘÍLOHY] [DETAIL]